Algemene voorwaarden
Bold Sourcing & licensing

Bold

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED


1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Remke Vet, eigenaar van BOLD Sourcing & Licensing, hierna te noemen: BOLD Sourcing & Licensing partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door BOLD Sourcing & Licensing uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 AANGAAN OVEREENKOMST


2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor BOLD Sourcing & Licensing eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van BOLD Sourcing & Licensing

2.2 De verplichtingen van BOLD Sourcing & Licensing gaan nooit verder dan door BOLD Sourcing & Licensing schriftelijk is bevestigd.

ARTIKEL 3 OFFERTE EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST


3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van BOLD Sourcing & Licensing zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is BOLD Sourcing & Licensing gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij BOLD Sourcing & Licensing mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en BOLD Sourcing & Licensing de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”.
BOLD Sourcing & Licensing kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


ARTIKEL 4 MEDEWERKING DOOR CLIËNT

4.1 Cliënt zal BOLD Sourcing & Licensing steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BOLD Sourcing & Licensing verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is BOLD Sourcing & Licensing bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

ARTIKEL 5 UITVOERING


5.1 BOLD Sourcing & Licensing neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 BOLD Sourcing& Licensing zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van BOLD Sourcing & Licensing bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BOLD Sourcing & Licensing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN EN MEERWERK


6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door BOLD Sourcing & Licensing in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BOLD Sourcing & Licensing.

6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van BOLD Sourcing & Licensing een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is BOLD Sourcing & Licensing bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

ARTIKEL 7 HONORARIUM


7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, een vast honorarium of een commissie percentage overeenkomen.

7.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten of andere onkosten gemaakt, direct in het kader van de opdracht.

ARTIKEL 8 PRIJS EN BETALING
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door BOLD Sourcing & Licensing aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. BOLD Sourcing & Licensing is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van BOLD Sourcing & Licensing dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

ARTIKEL 9 TERMIJNEN


9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij BOLD Sourcing & Licensing schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en BOLD Sourcing & Licensing ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

ARTIKEL 10 OVERMACHT


10.1 Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van BOLD Sourcing & Licensing opgeschort. In dat geval is BOLD Sourcing & Licensing verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan BOLD Sourcing & Licensing zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BOLD Sourcing & Licensing kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien BOLD Sourcing & Licensing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is BOLD Sourcing & Licensing gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID


De totale aansprakelijk van BOLD Sourcing & Licensing wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

11.2 De aansprakelijkheid van BOLD Sourcing & Licensing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt BOLD Sourcing & Licensing onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BOLD Sourcing & Licensing ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3 BOLD Sourcing & Licensing is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk BOLD Sourcing & Licensing, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

11.4 De aansprakelijkheid van BOLD Sourcing & Licensing is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.5 Opdrachtgever zal BOLD Sourcing & Licensing vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.6 BOLD Sourcing & Licensing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op BOLD Sourcing & Licensing geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

ARTIKEL 12 ANNULERING


12.1 BOLD Sourcing & Licensing behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van BOLD Sourcing & Licensing kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient BOLD Sourcing & Licensing de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13 BEËINDIGING


13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT


14.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

ARTIKEL 15 GESCHILLEN


15.1 Alle geschillen welk tussen BOLD Sourcing & Licensing en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij BOLD Sourcing & Licensing ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

ARTIKEL 16 SLOTBEPALING


16.1 BOLD Sourcing & Licensing is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

16.2 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOLD Sourcing & Licensing.